Kategoriarkiv: Globalisering

Lunds universitet

Lunds universitet på utbildningstorget

En intressant process, som är kopplad till globaliseringen och nationalstaternas försvagning, är hur etablerade institutioner som universitet anpassar verksamhet och positionering på ett alltmer globaliserat utbildningstorg.

Fram till 2000-talet – innan effekterna av Sovjetunionens sammanbrott, EU-inträdet och globaliseringen verkligen började slå igenom – agerade de svenska universiteten på ett huvudsakligen nationellt plan. Universiteten hade internationellt utbyte av forskare och studenter, men universitetens kurser, program och forskningsinriktningar reglerades i en nationalstatlig kontext. Utifrån denna kontext kunde universiteten bygga upp en stor mångfald av institutioner och kurser.

Denna mångfald var tex vid Lunds universitet särskilt märkbar inom det språkvetenskapliga området. Det fanns ett brett utbud av små och stora språk; språkkurser gavs trots litet söktryck och få studenter på kurserna. Mångfalden begränsades inte av någon tankegång om att kurserna skulle vara ”lönsamma” eller ”vara självfinansierade”.

Detta offentligt finansierade system ersattes av en fiktiv marknadsekonomi där sk ”genomströmning” av studenter gav ”intäkter” till institutionerna. Var genomströmningen av studenter för liten kunde dessa inkomster inte täcka kostnader för lärarlöner och lokaler och ”olönsamma” kurser lades ner, vilket innebar en minskad mångfald på universitetet.

Universitetens mångfald minskade, men den fiktiva marknadsekonomin i sig ändrade inte spelplanen (eller torget) som universiteten verkade på. Denna förändring har skett genom reformer på europeisk unionsnivå, där de olika ländernas utbildnings- och betygssystem har ändrats till ett enhetligare system (Bolognaprocessen), där universitetsexamen inom EU-länderna ska vara likvärdiga.

Ökade krav på ”självfinansiering” och ökande konkurrens från universitet utanför unionen bidrar ytterligare till en process där universiteten lämnar ett utbildningstorg, där det var universiteten i samråd med staten som skapade mångfalden, till ett utbildningstorg där universiteten slåss om allt rörligare studenters och finansiärers gunst.

Lunds universitet utgör inte längre en relativt självständig utbildningsplattform, utan har blivit en av otaliga aktörer på en alltmer internationaliserad och konkurrensutsatt utbildningsmarknad.

Universiteten var tidigare sina egna ”marknadsplatser” – i viss konkurrens med nationella och internationella aktörer – men de hade relativt gott om handlingsutrymme till att reglera sin utbildnings- och forskningsverksamhet. Numera är utrymmet för att skapa ett utbildningsekosystem efter eget tycke och smak mycket mindre. Om och när det internationella utbildningsmarknaden kan tänkas få Foodcourtegenskaper (dvs mångfalden organiseras centralt), så blir det knappast Lunds universitets ledning som reglerar denna mångfald.

För dagens student erbjuder Lunds universitet ett mycket magrare utbud av språkkurser jämfört med för 20 år sedan. Vill studenten läsa något språk utöver ”de stora språken” är det distanskurser eller flytt till annan universitetsort som gäller.

Om bilden: Universitetsplatsen i vintersolnedgång. Till vänster huvudbyggnaden. Till höger Kungshuset.